Hem / Hästkraft / Barnkonventionen / Barnkonventionen - Artikel 2

Barnkonventionen - Artikel 2

Barnkonventionen består av 54 artiklar och fyra av dessa är så kallade grundprinciper (artikel 2, 3, 6 och 12). Det är genom dessa fyra grundprinciper som övriga artiklar ska tolkas.

Artiklarna i Barnkonventionen är ganska allmänt hållna. Barnkonventionen bör alltså inte ses som en regelbok utan snarare som ett förhållningssätt – en vägledning till ett bra ledarskap inom barn- och ungdomsidrotten.

GRUNDPRINCIP Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Inom idrotten ska så många som möjligt få vara med så länge som möjligt, oavsett förutsättningar. Utmaningen är att få det att fungera i praktiken och nedan ger vi några exempel på områden där vi inom idrotten behöver vara observanta för att säkerställa att alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Ett första steg är att ta hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna och att exempelvis pojkar och flickor erbjuds samma möjligheter.

Ekonomiska begränsningar leder i värsta fall till att ett barn inte har möjlighet att delta, men det kan även innebära att de som "har råd" känner sig mer välkomna i föreningslivet.

Vilka normer (de oskrivna regler som alla förhåller sig till) som råder i föreningen eller inom ridsporten i stort påverkar också vilka som känner sig mer eller mindre välkomna. Du kan läsa mer om normer och inkluderande idrott på länken längre ner i artikeln.

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor. 

HÄSTEN

  • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
  • Jag behandlar alla hästar med respekt
  • Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
  • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
  • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

  • Jag visar respekt för alla människor
  • Jag bekräftar och berömmer andra
  • Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
  • Jag är en god förebild för ridsporten
  • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

GRUNDPRINCIP Artikel 3 – Barnets bästa ska beaktas i första hand vid alla beslut som rör barn

Barnets bästa är möjligtvis både den svåraste och den lättaste grundprincipen att följa. Vad som är det bästa för ett barn är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat barn, vilket kan vara en utmaning för en ledare i en grupp med flera barn. Å andra sidan, när vi väl har lyssnat in alla barnens behov och gjort en samlad bedömning, då har vi som ledare gjort det vi kan.

Webbutbildning om Barnkonventionen

GRUNDPRINCIP Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

Att jobba med utveckling är något ridsporten generellt är väldigt bra på. Denna artikel handlar även om barnets fysiska och psykiska hälsa. För oss ledare gäller det att skapa en miljö som är både säker och trygg.

Vi måste vara medvetna om att mobbning och trakasserier även förekommer inom ridsporten. Därför behöver vi fundera på hur vi förebygger allt från mobbning till sexuella övergrepp, samt veta vart vi kan få stöd om ett barn råkar illa ut. Vi behöver även planera träningar och tävlingar på ett sätt som ger största möjliga säkerhet och trygghet både för barnen och för hästarna. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram bra material för att stötta dig som är verksam i en förening.

Trygg i stallet-lådan

Trygga ledare

GRUNDPRINCIP Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Låt barnen vara med och påverka sitt eget idrottande. Det är huvudbudskapet i den sista grundprincipen. Om vi tidigare har engagerat oss för barnen kan vi framöver jobba med barnen.

Artikel 12 handlar inte om att barn alltid ska få sin vilja igenom eller att barnen alltid vet bäst. Däremot bör vi lyssna på dem och utifrån barnets ålder och mognad ta hänsyn till deras åsikt. Delaktighet är något som går att träna upp och barn behöver stöd av oss vuxna för att komma till tals.

Att det finns tydliga samband mellan delaktighet och motivation är ytterligare en anledning till att lyssna på barnen och låta dem vara med och påverka sitt eget idrottande. Se barnets åsikter som en möjlighet till att hitta kreativa lösningar som vi vuxna, med ett mer inrutat tankemönster, kanske inte ser.

Inom idrotten är ridsporten unik då vi har fastställda strukturer som ger unga rätt och möjlighet att påverka inte bara på klubbnivå utan även på distrikts- och nationell nivå. När det gäller möjligheten för barnen att påverka och vara delaktiga i hur den egna träningen ska bedrivas behöver dock ridsporten arbeta vidare för att utveckla lämpliga former.

I denna artikel har vi kopplat Barnkonventionen till idrotten och hur vi kan tolka den utifrån ridsportens perspektiv. I den tredje och sista delen av artikelserien kommer vi att ge mer konkreta tips på vad föreningar och ledare kan göra för att följa barnkonventionen.

Källor:
Barnkonventionen och föreningsidrotten. Handbok för idrottsledare (av Susanna Hedenborg och Johan R Norberg)

www.unicef.se/barnkonventionen

Övriga delar i artikelserien:
Del 1: Barnkonventionen blir lag – en möjlighet till utveckling
Del 3: Så här kan idrotten följa Barnkonventionen